قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب۱۳۵۳/۱۲/۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب1353/12/4

توضیحات

ماده واحده – کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ مشتمل بر یک مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتکل اختیاری راجع به‌کسب تابعیت مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده پروتکل اختیاری راجع به حل اجباری…