قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 18/ 1/ 1381
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ ماده ۱ – کانون‌ های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان “‌کانون استان” شناخته می ‌شوند و ‌دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می ‌باشند.
‌ماده ۲ – کانون استان در مراکز استان ها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل‌تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک ‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
‌ماده ۳ – شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب …