قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷

1,000,000 ریال

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که
مرگ مغزی آنان مسلم است
مصوب 1379/1/17