قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶

1,000,000 ریال

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
مصوب 31/ 5/ 1396