قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
مصوب 31/ 5/ 1396

توضیحات

ماده واحده – تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود…