قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون وکالت
مصوب 25/ 11/ 1315
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ فصل اول – ‌وکیل و شرایط وکالت
‌ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ – وکالت در محاکم صلح* و بدایت** و استیناف*** و تمیز****.
۲ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
* در حال حاضر دادگاه عمومی.
** در حال حاضر دادگاه عمومی.
*** در حال حاضر دادگاه تجدید نظر.
**** در حال حاضر دیوان عالی کشور.
‌تبصره ۱ – وزارت عدلیه می ‌تواند وکالت وکلای درجه