قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون وکالت
مصوب 25/ 11/ 1315
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه