قانون واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۵/ ۷/ ۱۳۷۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و
فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی
مصوب 5/ 7/ 1377
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – به سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های کشور اجازه داده می ‌شود امتیاز سرقفلی غرف و فروشگاه های پایانه ‌ها و مجتمع‌ های خدمات‌ رفاهی بین راهی و نیز پارک ها را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آن ها، به متقاضیان بهره برداری یا احداث واگذار نماید…