قانون واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۵/ ۷/ ۱۳۷۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و
فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی
مصوب 5/ 7/ 1377
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه