قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون هوای پاک
مصوب 25/ 4/ 1396

توضیحات

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
۱ – آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیند های بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.
۲ – حدود مجاز انتشار آلاینده ها: میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده