قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۷۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا

1,000,000 ریال

قانون نقل و انتقال دوره ای قضات
مصوب 28/ 11/ 1375
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا