قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۷۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نقل و انتقال دوره ای قضات
مصوب 28/ 11/ 1375
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا

توضیحات

‌ ماده ۱- در اجرای اصل یک صد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره‌ ای قضات به ترتیب مقرر در این قانون ‌انجام می ‌شود.
‌ماده ۲- کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می ‌آیند موظفند در هریک از محل های استقرار واحدهای ‌قضایی درجه ۳ ، ۲ و ۱ (‌موضوع ماده ۳ این قانون)‌ب ه مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند