قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۷/ ۵/ ۱۳۸۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نظام جامع دامپروری کشور
مصوب 7/ 5/ 1388

توضیحات

ماده ۱ـ حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های دامپروری، قانونمندکردن و سامان دهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فناوری های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان ها و تأسیسات مربوط به این فعالیت ها به موجب این قانون صورت می گیرد.