قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید
مصوب 14/ 12/ 1387

توضیحات

ماده ۱– اهداف:
الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.
ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.
ج– نهادینه کردن فرآیند های