قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵

1,000,000 ریال

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و
عدم تامین و توقیف اموال دولتی
مصوب 15/ 8/ 1365