قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب 15/ 8/ 1365
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه