قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۸۶* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند
مصوب 16/ 10/ 1386*
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

* از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد (۵۵۱) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۵:
ماده ۱۰- درخصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه:
الف- سازمان مکلف است نسبت به امحای آن ها با حضور نمایندگان ستاد، داد سرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه‏ های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورت جلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.