قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۴/ ۱۱ /۱۳۹۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 4/ 11 /1394

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای معانی مشروح زیر می‌ باشند:
۱ـ حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرام نامه و اساس نامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.