قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۶۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
مصوب 28/ 12/ 1365

توضیحات

ماده ۱ – کسانی که عالماً لباس ها و نشانه‌ هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ملاء عام و انظار عمومی از آن ها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌ شوند و البسه و اشیاء …