قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی با اصلاحات بعدی
مصوب 12/ 11/ 1384

توضیحات

ماده واحده ( اصلاحی ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴)- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه ‌ای برای سازمان یاد شده پیش بینی می شود، مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف …