قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۵۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور
مصوب 29/ 1/ 1353

توضیحات

‌ماده واحده – کلیه کارخانه‌ های قند و تصفیه شکر کشور مکلفند قند و شکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصراً در‌اختیار سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
‌مدیران و مسئولان کارخانه‌ …