قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۵۳

1,000,000 ریال

قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور
مصوب 29/ 1/ 1353