قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۲۷/ ۹/ ۱۳۷۰

1,000,000 ریال

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی
مصوب 27/ 9/ 1370