قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/ ۵/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی

ارتش جمهوری اسلامی ایران

مصوب 28/ 5/ 1363

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه