قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/ ۵/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی

ارتش جمهوری اسلامی ایران

مصوب 28/ 5/ 1363

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – خانه سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه ‌ای است که به نحوی از انحاء از طریق وزارت دفاع تهیه و جهت سکونت در اختیار ‌پرسنل کادر ثابت اعم از نظامی و غیر نظامی ارتش گذاشته می ‌شود.

تبصره ۱ – وزارت دفاع می ‌تواند در مواقع اضطراری حسب مورد…