قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 15/ 7/ 1393 مجلس شورای اسلامی و
23/ 3/ 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه