قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 15/ 7/ 1393 مجلس شورای اسلامی و
23/ 3/ 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خود داری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط*، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
* نظریه شماره ۲۳۷۳/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱ اداره کل