قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 5/ 1363
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور