قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 5/ 1363
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

توضیحات

‌بخش اول- تعاریف و مقررات خاصه
ماده ۱ – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می ‌شود:
۱ – “‌ربا” بر دو نوع است.
‌الف – ربای قرضی و آن بهره‌ ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن “‌زیاده”‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌ موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.
۲ – “‌زمین رها شده” زمین مسبوق به احیایی