قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا ۱۳۰۲ کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– نظریه شماره ۳۵۲۰/ ۷ – ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۶ :
جرم انتقال مال غیر قابل گذشت نیست.
– نظریه شماره ۹۹۵۲/ ۷ – ۱۵/ ۹/ ۱۳۷۱ :
فروش ملک مشاع، در صورتی که مقدار فروخته شده مساوی یا کمتر از سهم فروشنده از ملک باشد، فاقد جنبه کیفری است.
‌ماده اول – اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص …