قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
مصوب 28/ 4/ 1396

توضیحات

‌ دولت‌ های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف ‌ها» نامیده می‌ شوند،
براساس روابط دوستانه و همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر و مردمان خود و با تأکید بر تعهد خود برای توسعه بیشتر آن؛
با تأکید بر نقش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ‌های بین ‌المللی در امداد رسانی برای پیش گیری و واکنش به شرایط اضطراری؛
با تصدیق احتمال شرایط اضطراری با منشأ …