قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۶

1,000,000 ریال

قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
مصوب 28/ 4/ 1396