قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/ 4/ 1346
با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه