قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/ 4/ 1346
با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ – مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد*:
* یک- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دو- نظریه شماره ۴۹۰۹/ ۷- ۱۲/ ۹/ ۱۳۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد تقلب نسبت به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را ماده یک قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۶ به طور دقیق احصاء و مشخص کرده است بنابراین هرگاه محصول ارائه شده مشمول یکی از بندهای ماده یک قانون مذکور باشد از مصادیق تقلب نسبت به مواد غذایی و