قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۸۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

499,000 ریال

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مصوب 6/ 5/ 1381
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه