قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/ 1/ 1367
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه