قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۰۷

1,000,000 ریال

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت
مصوب 18/ 11/ 1307