قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱

1,000,000 ریال

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران
در خلیج فارس و دریای عمان
مصوب 1372/1/31