قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مصوب 11/ 10/ 1373
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌ تواند تنها یک شغل دولتی را عهده ‌دار شود.
‌تبصره ۱ – سمت‌ های آموزشی …