قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مصوب 11/ 10/ 1373
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه