قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/ 11/ 1373
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه