قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/ 11/ 1373
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– نظریه شماره ۶۱۳۰/ ۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۸۴:
جرایم مربوط به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ از جمله ورود -حمل – توزیع ،،، تجهیزات دریافت از ماهواره، دارای عنوان خاص و عناصر تشکیل دهنده و کیفر های ویژه و مستقلی است که به این اعتبار از شمول سایر قوانین و مقررات، از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی آن و مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، … خارج است و رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه های عمومی است.