قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵/۹/۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
مصوب 1375/9/4

توضیحات

ماده واحده– به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ ‌اسلامی، دستگاه ‌های قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ‌ها، شرکت ‌ها و موسسات دولتی…