قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
مصوب 14/ 9/ 1375

توضیحات

‌ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ ‌اسلامی، دستگاه ‌های قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ‌ها، شرکت ‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت ‌هایی که شمول قوانین و مقررات‌ عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ ها، سازمان …