قانون مقررات تردد وسایل نقلی خارجی مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مقررات تردد وسایل نقلی خارجی
مصوب 12/ 4/ 1373

توضیحات

‌ماده واحده – به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاد ه‌ها و احداث مجتمع‌ های خدماتی رفاهی رانندگان (‌ تیر پارک ها) به وزارت راه و ترابری ‌اجازه داده می ‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ‌ای بین ‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌ های تردد وسایل نقلیه خارجی در ‌قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله …