قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
مصوب 22/ 5/ 1396 مجلس شورای اسلامی

توضیحات

بخش اول- کلیات
ماده ۱- با عنایت به این که رفتارهای دولت آمریکا هم چنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت هم چنان به سیاست های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله ور کردن فرقه گرایی و حمایت از تروریسم و افراط گرایی خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع …