قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

1,000,000 ریال

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
مصوب 22/ 5/ 1396 مجلس شورای اسلامی