قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون معادن
مصوب 27/ 2/ 1377
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه