قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی…