قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه