قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری

و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی

من جمله مأمورین سیاسی

توضیحات

ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین ‌المللی من جمله مأمورین سیاسی مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌ شود…