قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی

1,000,000 ریال

قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری

و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی

من جمله مأمورین سیاسی