قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایران گردی و جهان گردی و نیروهای مسلح مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایران گردی و جهان گردی و نیروهای مسلح

مصوب 3/ 12/ 1378

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه