قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی
مصوب 1343/7/21

توضیحات

الف- بخشنامه شماره ۳۸۰۱۷/ ۱- ۱۰/۱۲/۱۳۶۰ شورای عالی قضایی:

نظر به این که در عمل مشاهده شده است برخی دادگاه ها یا دادسراهای انقلاب بر خلاف قوانین موضوعه یا پیمان های بین الملیی و سیاست دولت اقدام به توقیف یا بازداشت و یا بازرسی محل اقامت مأمورین سیاسی را نموده اند لزوما متذکر می شود در این موارد مقررات قرارداد وین درباره روابط سیاسی…