قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ولشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۳۷

1,000,000 ریال

قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ولشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها مصوب 19/ 12/ 1337