قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ولشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۳۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ولشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها مصوب 19/ 12/ 1337

توضیحات

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون وزراء* و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ها و‌ اعضاء انجمن ‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و هم چنین کلیه کارمندان هر سازمان …