قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مدیریت پسماندها
مصوب 20/ 2/ 1383

توضیحات

‌‌ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماند ها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه‌ وزارتخانه‌ ها و سازمان ها و مؤسسات و نهاد های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی که‌شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می ‌باشد و کلیه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی ‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
‌ماده ۲ – عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای