قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۵۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف
مصوب 22/ 4/ 1354

توضیحات

ماده واحده – در هر یک از دکان های نانوائی و یا قصابی که نان و گوشت گران تر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر ‌ولی عملاً گران تر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست تر از آرد سهمیه ‌نانوائی نوع نان از لحاظ کیفیت پائین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه می گردد کمتر از میزان متناسب …