قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۵۴

1,000,000 ریال

قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف
مصوب 22/ 4/ 1354