قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی مصوب ۱۳۵۰/۸/۲۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت
علیه کشورهای خارجی
مصوب 1350/8/23

توضیحات

ماده واحده – هیأت وزیران می‌تواند تمام یا قسمتی از مقررات مربوط به جنحه و جنایت علیه امنیت کشور مذکور در قوانین کیفری را که در داخل‌ …