قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی مصوب ۱۳۵۰/۸/۲۳

1,000,000 ریال

قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت
علیه کشورهای خارجی
مصوب 1350/8/23