قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹- ۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه۱۳۵۱ مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۵۵

1,000,000 ریال

قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19- 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب اسفند ماه1351 مصوب 30/ 1/ 1355