قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹- ۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه۱۳۵۱ مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۵۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19- 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب اسفند ماه1351 مصوب 30/ 1/ 1355

توضیحات

‌ماده واحده – هر یک از مقامات و مستخدمین وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی من جمله شرکت های دولتی که شمول حکم بر آن ها مستلزم ‌ذکر نام است و سایر دستگاه های اجرایی مذکور در بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه …