قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات غیر مجاز مصوب ۷ / ۶/ ۱۳۹۰

1,000,000 ریال

قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات غیر مجاز
مصوب 7 / 6/ 1390