قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات غیر مجاز مصوب ۷ / ۶/ ۱۳۹۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات غیر مجاز
مصوب 7 / 6/ 1390

توضیحات

ماده ۱ ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیر مجاز است.
ماده ۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌ زنی و غیرگلوله ‌زنی و مهمات مربوط به آن ها است