قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۴/ ۷/ ۱۳۶۷

1,000,000 ریال

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور
مصوب 14/ 7/ 1367