قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۴/ ۷/ ۱۳۶۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور
مصوب 14/ 7/ 1367

توضیحات

ماده ۱ – هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از‌ کیفر های ذیل محکوم خواهد شد.
‌الف – در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنان چه در حد محاربه و افساد فی‌ الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد ‌شد.
ب – چنان چه شخص عبور داده …