قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/ ۱/ ۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مصوب 5/ 1/ 1308 کمیسیون قوانین عدلیه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه