قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۵/ ۱/ ۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 5/ 1/ 1308 کمیسیون قوانین عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* نظریه شماره ۱۳۵۳/ ۷- ۴/ ۳/ ۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر شامل معاملات فضولی نمی شود، معامله فضولی جرم نیست و معامل (فضول) از جانب دیگری (صاحب مال) معامله را انجام می دهد بدون این که اختیاری در این مورد داشته باشد شخصی که معامله فضولی می کند سوء نیت ندارد و تصور او این …