قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۵۴

1,000,000 ریال

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین
و رفع مخاطرات جانی
مصوب 5/ 3/ 1354