قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۵۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین
و رفع مخاطرات جانی
مصوب 5/ 3/ 1354

توضیحات

‌ماده واحده –
۱ – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به ‌مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید…