قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
مصوب 19/ 3/ 1348
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه