قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
مصوب 19/ 3/ 1348
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده ‌های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود …